Katedra Astronomii i Astrofizyki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Stypendium Sujkowskiego

Informujemy o możliwości ubiegania się o Stypendium Dr J.Sujkowskiego, które pochodzi z prywatnej darowizny.

Stypendium to przyznawane jest wyłącznie studentom kierunku astronomia lat II-III pierwszego stopnia oraz I-II drugiego stopnia, będącym w trudnej sytuacji materialnej, w pierwszej kolejności tym, którzy urodzili się na
Ziemi Chełmińskiej. Regulamin stypendium oraz definicja Ziemi Chełmińskiej umieszczone są na stronie internetowej (http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/15945).

Sytuacja materialna kandydatów zostanie zweryfikowana w oparciu o dokumenty złożone do stypendium socjalnego. Osoby, które są w trudnej sytuacji materialnej a nie występowały o przyznanie stypendium socjalnego proszone są o załączenie dokumentów obrazujących sytuację materialną tak, jak do stypendium socjalnego.

Podanie o przyznanie stypendium (adresowane do Dziekana) należy złożyć w dziekanacie do poniedziałku 12 listopada włącznie.